Adatvédelmi nyilatkozat

Mit tekintünk személyes adatnak?

Minden olyan adatot személyes adatként kezelünk, amely a vásárlóinkkal kapcsolatos, vagy amelyet a vásárlóinkhoz társítottunk a vásárlásaik során. Tehát személyes adat minden olyan adat, amellyel vásárlóink közvetlenül azonosíthatóak – például név, telefonszám, email cím –, illetve minden olyan adat is, amellyel közvetlenül nem azonosítható, de bizonyos keretek között felhasználható a vásárlóink azonosítására – például az oldalon használt sütik, vásárlási azonosítók.

A személyes adatok védelme és alapelveink

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint átláthatóan kezeljük.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek vásárlóink azonosíthatóak.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

 • Szállítási és számlázási adatok: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím (Vendég vásárlók és regisztrált vásárlók esetén)
 • Eszközinformációk: Olyan adatok, amelyek alapján a vásárlóink eszköze vagy a vásárlásnál használt böngésző azonosítható.
 • Tranzakciós adatok: A New Chord Record Shop-on történő tranzakció adatait, vásárlási előzményeket.
 • Használati adatok: A New Chord Record Shop használatára vonatkozó adatok: például az oldalon megnyitott linkek, keresési előzmények, termékekkel végzett tevékenységek adatai.

Milyen harmadik félnek osztjuk meg az adatokat?

Szolgáltatók: Webshopunk bizonyos esetekben harmadik félnek számító szolgáltatókat bíz meg egyes feladatokkal, például adatok, köztük személyes adatok tárolásával vagy feldolgozásával, annak érdekében, hogy vásárlóink probléma mentesen használják szolgáltatásainkat és hogy eljuttathassuk termékeinket az ügyfeleinkhez. Ilyen például a tárhelyszolgáltató és a logisztikai partnereink. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk nem terjed ki arra, hogy a harmadik felek hogyan használják fel a személyes adatokat. Azt javasoljuk, hogy olvassátok el az adott harmadik fél adatvédelmi szabályzatát, és ismerjétek meg az adatvédelmi jogaitokat.

Partnereink: A webáruházunk harmadik felekkel együttműködve biztosít termékeket. A rendelések teljesítése érdekében szükség van az adatok megosztására.

Shopify Inc.
Székhelye: 150 Elgin St, Suite 800, Ottawa, ON, K2P 1L4, Kanada
E-mail: support@shopify.com
Telefonszám: +1 888 746 7439
Honlap: https://www.shopify.com  
Az adatfeldolgozói tevékenység: tárhelyszolgáltatás

Billingo Technologies Zrt.
Székhelye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.
Adószáma: 27926309-2-41
E-mail: hello@billingo.hu
Telefon: +36 30 354 4789
Kezelt adatok: E-mail cím, számlázási adatok
Az adatfeldolgozói tevékenység: számlázó program kezelése

Google Ireland Limited
Székhelye: Írország, Dublin 4, Gordon House, Barrow Street
Nyilvántartási száma: 368047
Nyilvántartást vezető bíróság: Írország jogszabályai alapján működik
Honlap: https://google.com
Kezelt adatok: IP cím, böngészési adatok
Az adatfeldolgozói tevékenység: levelezési rendszer és webshop statisztika

Stripe Inc. (opcionális)
Székhelye: 354 Oyster Point Blvd, South San Francisco CA 94080, United States
E-mail: support@stripe.com
Telefonszám: +1 (628) 250-8955
Honlap: https://stripe.com
Kezelt adatok: E-mail cím, kártyabirtokos neve, bankkártya adatok, számlázási adatok
Az adatfeldolgozói tevékenység: bankkártyás fizetési rendszer

Milyen célból kezeljük az adatokat?

 • A tranzakciók feldolgozása. A tranzakciók (vásárlások) feldolgozása érdekében muszáj olyan adatokat feldolgozzunk, mint például a név, vásárlás részletei, szállítási és számlázási adatok.
 • Fizetési adatok. A New Chord Record Shop csak a fizetés módját tárolja. Bankkártyás fizetésre is van lehetőség, de a bankkártya adatait alapértelmezetten nem tároljuk, csak továbbítjuk a Stripe (fizetési szolgáltató) felé. Kérésre van lehetőség a bankkártya adatok elmentésére az egyszerűbb, gyorsabb fizetés érdekében.
 • Kommunikáció. A megkeresésekre való válaszadás; kapcsolatfelvétel a tranzakciókkal vagy fiókkal kapcsolatban, termékeink és szolgáltatásaink népszerűsítése, egyéb vonatkozó információk biztosítása, illetve információk vagy visszajelzés kérése érdekében. Időnként a személyes adatok felhasználásával fontos értesítéseket küldünk ki, például vásárlásokkal kapcsolatos információkat vagy a felhasználási feltételek, irányelvek módosításait.
 • A jogszabályoknak való megfelelés. A jogszabályoknak való megfelelés érdekében – például adózási vagy jelentési kötelezettségeknek, illetve törvényes kormányzati kéréseknek való megfelelés céljából.

Hogyan kezeljük a személyes adatokat?

 • Előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulás alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • Egyes esetekben az adatok kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk a figyelmet.
 • A személyes adatokat kezelhetjük szerződéses kötelezettség teljesítése céljából. Ebben az esetben nincs lehetőség az adat törlésére, csak abban az esetben, ha ezáltal egy korábban vállalt kötelezettséget nem teljesítünk éppen. Ilyen eset például, amennyiben egy megrendelés már feldolgozásra került, és a törlési kérelem ezt követően érkezik részünkre (Ebben az esetben csak a megrendelés teljesítését követően van lehetőségünk törölni). Ennek részleteiről kérelemre tájékoztatást nyújtunk.

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

A vásárlóink az adatkezelésről:

 • tájékoztatást kérhetnek,
 • kérhetik az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhatnak az adatkezelés ellen és kérhetik adataik törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhetnek,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehetnek, illetve eljárást kezdeményezhetnek (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

A vásárlóink kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a kérelemnek nem áll módunkban eleget tenni – például ha vásárlónk azt szeretné, hogy töröljünk egy tranzakciós adatot, a tranzakciós adat megőrzése azonban a webáruházunk törvényi kötelezettsége. Elutasíthatunk továbbá egyes kérelmeket, amennyiben úgy gondoljuk, hogy azok aláásnák az adatok törvényes, a csalások elleni védelmi, illetve biztonsági okokból történő használatát. Például ha olyan fiók törlését kérik, amely biztonsági okok miatt éppen vizsgálat alatt áll. Ezenkívül visszautasíthatjuk az olyan adatvédelmi kérések teljesítését is, amelyek veszélyeztetik mások személyes adatait, komolytalanok/rosszhiszeműek, vagy rendkívül nehezen lennének végrehajthatók.

Céges adataink - Adatkezelő megnevezése

New Chord Record (Narday Music Kft.)

Székhely: 1154 Budapest, Kis Rákos utca 92.
Adószám: 27757444-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-396729
E-mail cím: info@newchord.hu